Ngôn ngữ
Dòng sản phẩm Ertalon và Nylatron

Nylatron® 66 SA FR- Nhựa PA66 dùng cho ngành đường sắt

Loại này đã được phát triển để đáp ứng các yêu cầu được trình bày trong chương trình thử nghiệm được thực hiện trên vật liệu nhựa, để đo tính dễ cháy. Nó xác đinh khuynh hướng của chất liệu để dập tắt hoặc để cháy lan tạo ngọn lửa khi mẫu đã được đốt cháy. Chương trình này đã được mô tả trong UL 94 và loại sản phẩm này đáp ứng được các tiêu chí V-0 từ độ dày 1mm. Nó cũng đáp ứng các yêu cầu như quy định trong EN 45545-2 quy định- một tiêu chuẩn cụ thể cho các ứng dụng đường sắt - phòng cháy chữa cháy trên xe đường sắt.

Tổng quan về sản phẩm nhựa Nylatron® 66 SA FR.